HAMS

Vedecké a popularizačné výstupy

>

>

Vedecké a popularizačné výstupy

 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Košice – Galgovec. Osídlenie polohy v strednom neolite. Nitra : Archeologický ústav, 2020.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Záchranné výskumy v Košiciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2001, 96-97.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra – KACZANOWSKA, Malgorzata – KOZŁOWSKI, K. Janusz. Košice-Červený rak and the Körös/Eastern Linear transition in the Hornád Basin (Eastern Slovakia). In: Přehled výzkumů 49, 2008, č. 1-2, s. 83-91.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra: Najstaršie dejiny územia Košíc – osídlenie v dobách kamenných. In: Košice a dejiny – dejiny Košíc : zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc, zorganizovanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 16. – 17. septembra 2010 v Košiciach. Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 18-29.
 • CHU, Wei – KAMINSKÁ, Ľubomíra – KLASEN, Nicole – ZEEDEN, Christian – LENGYEL, György. The Chronostratigraphy of the Aurignacian in the Northern Carpathian Basin Based on New Chronometric/Archeological Data from Seňa I (Eastern Slovakia). In: Journal of Paleolithic Archeology, 2020, roč. 3, č. 1, s. 77–96.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Prehistory of Košice – settlement in the Neolithic. In: The City and History / Mesto a dejiny, 2020, roč. 9, č. 2, s. 62–96
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Nehodnovernosť tradície o opevnení Košíc v roku 1290. In: Studia historica Tyrnaviensia XIV-XV. Trnava 2012, s. 290-308.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Kostoly a špitály na predmestiach Košíc v stredoveku. In: Mesto a dejiny, 2013, roč. 2, č. 2, s. 17-37.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Cirkevnosprávny vývoj stredovekých Košíc. In: ŠUTAJ, Štefan – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (eds.). Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. Košice : UPJŠ, 2014, s. 10-31.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Real Estate of the Dominican Friary of Blessed Virgin Mary in Medieval Košice. In: Slovak Studies, 2016, č. 1-2, s. 189-208.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. K vzniku a správe predmestí stredovekých Košíc. In: Historický časopis 65, 2017, č. 4, s. 591-615.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Mestský status, súdnictvo a právo meča. Niekoľko poznámok k vývoju šarišských kráľovských miest v 14. storočí. In: Mesto a dejiny, 2018, roč. 7, č. 1, s. 40-62.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Vyšné Košice – majetok Košičanov Samflebena, Obla a ich potomkov v 13. až 14. storočí. In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2020, č. 2, s. 57–71.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Príspevok k topografii chotára stredovekých Košíc (Biely kostol, sv. Žofia a Košická Nová Ves). In: SZEGHY, Gabriel (ed.). Studia Cassoviensia Nova. Košice vo svetle nových poznatkov. Košice: Dejepisný spolok v Košiciach, 2020, s. 23–28.
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní do roku 1370. In: Kultúrne dejiny, 2021, roč. 12, č. 1, s. 6-42.
 • BEDNÁR, Peter – MAGDOŠKO, Drahoslav – ŠIMKOVIC, Michal. Košice – an unfinished castle project. In: Castrum Bene 15. The Castle as a Status Symbol. Wróclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2021, s. 181-194.
 • FEDORČÁK, Peter. Košická univerzita – počiatky vysokého školstva v Košiciach. In: AMBRUŠOVÁ, Uršula – FEDORČÁK, Peter (Eds.). Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 139-144.
 • FEDORČÁK, Peter. Dejiny Košíc v 16. – 18. storočí v slovenskej historiografii. In: ŠUTAJ, Štefan (Ed.) Košice a dejiny – Dejiny Košíc. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 59-68.
 • FEDORČÁK, Peter. Archív košického kolégia jezuitov. In: RÁBIK, Vladimír (Ed.). Studia Historica Tyrnaviensia XVII : Pramene k dejinám cirkevnej správy. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, s. 204-216.
 • FEDORČÁK, Peter. Mesto, vojna a jezuiti: pôsobenie jezuitov v Košiciach počas stavovských povstaní. In: Theatrum historiae, 2017, roč. 17, č. 20, s. 47-64.
 • FEDORČÁK, Peter. Benedikt Kisdy – náčrt biografického profilu. In: ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach (Sonda do života niektorých významných osobností Košíc). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 9-24.
 • FEDORČÁK, Peter. Obraz humanistu a pedagóga Leonarda Coxa vo svetovej historiografii. In: FEDORČÁK, Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (Eds.). Cassovia Docta: Osobnosti vedy a školstva. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2018, s. 7-44.
 • FEDORČÁK, Peter: Košice during the Reign of Maria Theresa: The Main Reasons for Changes in the City. In: ANDREOZZI, Daniele – MOCARELLI, Luca (Eds.). The Empress Cities: Urban Centres, Societies and Economies in the Age of Maria Theresia von Habsburg. Trieste : Edizioni Università di Trieste, 2017, s. 33-49
 • FEDORČÁK, Peter. “More Eminent in Foreign Countries than at Home”: The Humanist Leonard Cox on the Edge of National Historiographies. In: Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 2018, č. 10, s. 111-127.
 • FEDORČÁK, Peter. Niekoľko poznámok k hospodáreniu jezuitského kolégia v Košiciach. In: LOPATKOVÁ, Zuzana. Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 183-198.
 • FEDORČÁK, Peter. Castrum Bene 15. The Castle as a Status Symbol. Wróclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2021, s. 181-194.
 • GÓRKA, Adam – KUŠNÍROVÁ, Dana. Socialist Industrialization as a Factor of Urban Development and a Difficult Legacy in Košice, Slovakia. In: Architecture & Urbanism, 2021, roč. 55, č. 1-2, s. 33-45.