HAMS

Projekt

>

>

Projekt

Rôzne okolnosti viedli k paradoxnej situácii, že Košice, druhé najväčšie mesto na Slovensku s bohatou históriou, dosiaľ nedisponujú modernou vedeckou monografiou k svojim dejinám. Sčasti ide o dôsledok neúspechov uplynulých snáh o zostavenie a financovanie špecializovaných výskumných tímov, sčasti zase komplikácií vyplývajúcich z nerovnomerného stupňa poznatkov o histórii mesta, za čím stálo aj dlhodobo absentujúce inštitucionalizované krytie. K výskumným cieľom Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (založenej v roku 2008) preto patrí spracovanie vybraných tém košických dejín s perspektívou následnej syntézy.

V uvedenom kontexte predstavuje projekt Historický atlas mesta Košice ani nie tak zavŕšenie dlhoročného bádania ako skôr dôležitú revíziu aktuálneho stavu poznatkov v podobe zodpovedajúcej súčasným trendom urbánneho výskumu. Výstupy z projektu majú napomôcť komparáciám topografického vývoja Košíc s inými mestami a vytvoriť platformu slúžiacu ako hutné východisko pre ďalší výskum košických dejín. Vedúcim košického tímu je prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ďalšími členmi sú za uvedenú katedru doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. (pravek až včasný stredovek), Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD. (stredovek), Mgr. Peter Fedorčák, PhD. (novovek) a Mgr. Adam Górka (kartografické práce), za Štátny archív Košice, ktorý dodal tiež kvantum prameňov k digitalizácii pre portál PamMap, PhDr. Richard Pavlovič, PhD. a PhDr. Lucia Tokárová, PhD. (správa košickej sekcie portálu PamMap). Externou spolupracovníčkou je Mgr. Nikola Regináčová, PhD. (novovek) zo spomínanej katedry. Riešeniu tohto projektu napomohla ústretová spolupráca s ďalšími miestnymi inštitúciami, predovšetkým s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktoré poskytlo rozsiahly vizuálny materiál (fotografie, veduty, mapy), a s Archívom mesta Košice ako nepostrádateľným zdrojom písomných a kartografických prameňov.