HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od juhu (cca. 1680 – 1690)

Bratislava od juhu (cca. 1680 – 1690)

Na rozdiel od plánu modernizácie opevnenia Bratislavy (1663) ide o realistickejšiu vedutu, ktorá sa veľmi neodlišuje od starších zobrazení mesta od juhu.

Hrad (E) má 2 výrazné veže, z jeho opevnenia možno zobrazené výraznejšie stavby stotožniť so Žigmundovou bránou v spodnej časti opevnenia a s baštou Luginsland na kopci vzadu. Chýbajúce opevnenie medzi nimi však nezodpovedá realite. Na Podhradí okrem Vodnej veže znázornil autor aj ďalšie vežovité objekty Vydrice.

V meste autor nelokalizoval objekty presne – Kostol sv. Martina (B) situoval takmer do stredu, pričom západne/vľavo od neho znázornil výraznú vežu a 2 cirkevné stavby – najviac vľavo by mohol byť Kostol sv. Mikuláša. Východne/vpravo od Kostola sv. Martina znázornil autor kostol klarisiek (C), juhovýchodne od neho situovaná výrazná veža by mohla zodpovedať radnici, františkánsky kláštor (D) však znázornil ďaleko na východnom okraji mesta.

Podobne ako pri iných vedutách od juhu aj tento autor znázornil hradby mesta s Vydrickou bránou na západe, mohutnou Rybárskou bránou v strede a Vavrineckou (Laurinskou) bránou na východe (tú však omylom zobrazil v tej istej línii ako obe predošlé). Pri dunajskom (Čalovskom) ramene znázornil rytec osídlenie južného predmestia.

V popredí je samotný tok Dunaja a ostrov s roztrateným osídlením, východne od neho začína ďalší ostrov. Krajina je znázornená len schematicky (reliéf), bez možnosti určenia konkrétneho využitia.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: autor sa zvečnil v pravom rohu svojho diela ako I(acob) Peeters.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo G 7641).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_7641