HAMS

Register

>

>

Register

Základné historické údaje

antika: Aequinoctium(?) – etymológia neznáma

907: Brezalauspurc (Preslavov hrad, Preslava) – etymológia: podľa bližšie neznámeho veľkomoravského vemoža – pána hradu

zač. 11. stor. Preslava civ. (hradské centrum Preslava)

1189: Brezizburg – postupne skrátené na Presburg – etymológia: nemecké toponymum odvodené z pôvodného veľkomoravského názvu lokality, len skrátené a prispôsobené nemeckej výslovnosti

  1. stor.: Presspurk > Prešpurk > Prešpor(o)k – etymológia: slovakizovaná podoba nemeckého názvu
  2. stor.: Břetislava (na Dunaji) – neformálny názov používaný štúrovcami prameniaci z nesprávnej etymológie vysvetľujúcej názov mesta podľa údajného zakladateľa českého kniežaťa Břetislava I. (v skutočnosti dobyl už existujúce centrum, ktoré malo názov min. 100 rokov pred ním).

1919: Bratislava

Literatúra: ŠEDIVÝ, Juraj: Názvy osídlení na území mesta Bratislavy do konca 12. storočia. In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová, Slovart : Bratislava 2012, s. 222 – 333

Autor textu: Juraj Šedivý

Symboly: pečať / seal

  1. stor.: okrúhly tvar . …

Symboly: erb / coat of arms

  1. stor.: okrúhly tvar . …

Symboly: vlajka / flag

  1. stor.: bielo-červená …

Literatúra: NOVÁK, Juraj: Symboly…. In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová, Slovart : Bratislava 2012, s. 222 – 333

Autor textu: Frederik Federmayer

civitas: 1042, 1189, 1223, 1334 atď

civitas nostra (regalis): 1287, 1313, 1345 atď.

oppidum: ojedinele 1345

1291 – slobodné kráľovské mesto

18.. – municipálne mesto

1919 – hlavné mesto Slovenska ako súčasti Československej republiky

1920 – hlavné mesto Slovenskej krajiny ako súčasti Československej republiky

1939 – hlavné mesto Slovenského štátu

1968 – hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky

1291 – základné mestské privilégium

1313 – vyňatie spod právomoci XY

1415 – možnosť raziť mince

(820te roky): Nitrianske kniežatstvo

(od 830tych rokov): (Veľko)Moravská ríša

od 1. tretiny 10. stor.: kmeňová dŕžava Arpádovcov

od konca 10. stor. Uhorské kráľovstvo – kráľovský komitát Bratislava (od 14. stor. šľachtická stolica Bratislava)

od 1785: Bratislavský dištrikt

1791: opäť Bratislavská stolica

1919: Bratislavský stolica ako súčasť Československej republiky

19…

1960: Bratislavský kraj

1999: Bratislavský samosprávny kraj

 

Literatúra: NOVÁK, Juraj: Symboly…. In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová, Slovart : Bratislava 2012, s. 222 – 333

 

Autori textu: Juraj Šedivý, Ján Valo

 

Geológia:

Dunajské štrky v najnižších polohách, vyššie žuly a granodiority.

Hydrológia:

Priestorom dnešnej Bratislavy pretekajú dva významné toky – stredoeurópsky veľtok Dunaj a rieka Morava. Z Malých Karpát napájajú obe rieky menšie potoky, ktoré ústia do Moravy (Záhoranka, Stupava) alebo do Dunaja (Vydrica).

Botanika:

Historická flóra sa stabilizovala po ustúpení poslednej doby ľadovej, kedy sa na brehoch Dunaja.

Literatúra: ŠEDIVÝ, Juraj: Krajina na okolí stredovekej Bratislavy. In: Zborník FF UK Historika LII, Bratislava 2021, s. 234 – 239

Fauna:

Recentná fauna sa vytvorila približne pred 9000 rokmi, z nej časť druhov ubudla. Doložené šelmy (medvede: archeologicky 5. stor., písomne 1434 poľovačka, vlky: 1335 zmienka o pascách; líšky: doložené v miestnych názvoch), vysoká zver (poľovačky 1455, 1467 atď.), čierna zver (zmienky o úlovkoch diviakov 1335)

Literatúra: ŠEDIVÝ, Juraj: Zvieratá v stredovekom meste na príklade BA. In: Zviera a človek v stredoveku…

 

Autor textu: Juraj Šedivý, Eduard Krippel